Se de forskellige indlægstyper ved hjælp af menuen:

Påsketræf

Husk at tilmelde jer påsketræffet på dette link. De første 70 både er allerede tilmeldt

 

Trollingbornholm.nemtilmeld dk

Bornholmerlaksen

Hej igen

Kære medlemmer af BTK 
Det er med stor glæde vi kan annoncere at følgende præmier nu er på plads til bornholmerlaksen 2023/2024:
De 2 fantastiske Hovedsponsorer er:
Eastside Marine Nexø
En samlet pakke bestående af
1 stk. Garmin produkt
samt diverse udstyr til trolling og båd
Checkpoint Marine Nexø
Køb hvad du vil for 10.000 kr.
 Ocean Prawns A/S
3 stk. Gavekort på 5 kg. af deres fantastiske pil selv rejer samt 5 stk. Skruemaskiner
Stenbæk ApS Tejn
2 x 5 liter olie
Der kommer helt sikkert flere til så hvis I stadig ikke er tilmeldt så sæt igang..  laksen er begyndt at komme derude !
Vi er dybt taknemmelige for vores dejlige sponsorer så kære medlemmer gør gerne gengæld og støt dem mest muligt.

Småbådsforeningens indsatser 2023

Udvalgte indsatser i 2023

 

Med stor sandsynlighed ikke flere forbud mod at fiske fra båd i nye strengt beskyttede områder

DSF har fået overbevist Fiskeriministeriet om, at lystfiskeri fra båd skal kunne dyrkes i de nye strengt beskyttede områder, som er i høring med deadline den 20. december 2023. Der lægges op til, at der i de ny- udpegede, strengt beskyttede havstrategiområder skal kunne lystfiskes fra stranden og fra båd med to stænger per mand – dog max 4 stænger per båd. Forslaget gælder i alle de nye strengt beskyttede områder – hvoraf nogle ligger i Lillebælt, Øresund og øst for Bornholm. Det indtil videre gode resultat skyldes et tæt og konstruktivt samarbejde mellem småbådsklubberne og DSF.

DSF afgiver sammen med småbådsklubberne høringssvar den 20. december i sagen.

Læs udkastet her:  Udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder.pdf (windows.net)

 

 

Baltisk laks – vi kæmper videre!

DSF har i hele 2023 gennem den europæiske paraplyorganisation European Anglers Alliance lobbyeret i Bruxelles med henblik på en mere fair forvaltning af laks i Østersøen. EAA har udarbejdet et positionspapir om laks i Østersøen, der kan læses her: https://www.eaa-europe.org/positions/baltic-salmon-2023.html

Det vigtigste budskab i papiret er, at lystfiskerne skal kunne hjemtage en laks per dag med eller uden fedtfinne

DSF har sammen med småbådsklubberne gjort fiskeriminister Jakob Jensen opmærksom på den urimelige og uhensigtsmæssige forvaltning af trollingfiskeriet i Østersøen. Han kvitterede i sensommeren for henvendelsen med et svar om, at han vil arbejde for en mere fair regulering.

Magasinet Sportsfiskeren har bragt en længere artikel om laksen i Østersøen. Artiklen beskriver blandt andet udviklingen i laksebestandene og sætter fokus på den åbenlyst dysfunktionelle regulering af trollingfiskeriet efter laks.

DSF har sammen med småbådsklubberne afgiverthøringssvar om fiskeriet efter laks i Østersøen. I høringssvaret argumenterer vi for, at det skal være muligt at hjemtage en laks per dag med eller uden fedtfinne. Desværre gav vores gode argumenter eller det øvrige arbejde ikke anledning til ændringer i udkastet, så reglerne fra 2023 fortsætter også i 2024.

 

 

Havmiljø og trawl

DSF har i 2023 skrevet til Fiskerikommissionen med et ønske om, at der vil blive indført forbud mod alle bundskrabende redskaber i den danske del af Østersøen. Ønsket imødekommes sandsynligvis delvist ved udpegningen og forvaltningen af de nye beskyttede og strengt beskyttede havstrategiområder. Men DSF mener, at det er for lidt og vil derfor fastholde presset.

DSF har i 2023 lavet en kampagne – Havet Lider – hvor fokus har været at dokumentere mængden af planktonlager, fedtemøg og de generelt dårlige miljøforhold i det danske havmiljø. Kampagnen er blevet godt modtaget og har for alvor været med til at sætte iltsvind og manglen på fisk på både mediernes og politikernes dagsorden. Se kampagnen her: https://www.sportsfiskeren.dk/havetlider

DSF har sendt et 10-punktplan til landets miljøordførere og miljøministeren med 10 konkrete indsatser der skal genskabe et sundt og robust havmiljø. De 10 bud løser ikke kun udfordringer med havmiljøet, men bidrager desuden positivt til andre natur- og biodiversitetsmålsætninger og matcher dermed blandt andet EU’s Naturgenopretningsforordning, EU’s Biodiversitetsstrategi og Vandrammedirektivet. Forslaget blev omtalt i blandt andet Altinget i november og blev godt modtaget af flere politikere.

 

DSF har i 2023 sammen med flere hundrede frivillige kysthjælpere udplantet cirka 22.000 ålegræs-skud, etableret flere mindre stenrev og forbereder sig desuden på at lave muslingebanker i kystnære områder i 2024. Vi ved godt, at initiativerne ikke redder havmiljøet, men lokalt kan projekterne være med til at forbedre havmiljøet, og – og det er mindst lige så vigtigt – så har de været med til at sætte havmiljøet på dagsordenen 2023.

 

DSF har sammen med andre grønne NGO’ere påklager den danske vandmiljøindsats til EU-Kommissionen. Vi mener, at den danske stat ikke har levet op til sine forpligtelser med at genskabe et godt havmiljø.

 

DSF sidder med i de fire kystvandråd – Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Limfjorden og Odense Fjord – hvis formål er at pege på løsninger, som kan bringe det sunde havmiljø tilbage igen. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper fortsat for at få begrænset og/eller stoppet det forurenende opdræt af fisk i åbne bure langs de danske kyster. Vi holder derfor tæt øje med de mange placerings- og miljøtilladelser, der netop nu er ved at behandlet for mange af de danske havbrug. Vi har bl.a. påklaget fem nye placeringstilladelser for havbrug i Smålandsfarvandet (https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/08/sportsfiskerforbundet-klager-over-fem-fornyede-tilladelser-til-havbrug) samt planen om at samle 5 havbrug til ét stort i As Vig (https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/08/dsf-nej-til-5-havbrug-i-as-vig).

 

 

Stop for import og udledning af norsk oliespildevand ved RGS Nordic

I slutningen af 2022 og starten af 2023 kæmpede Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med en række andre grønne organisationer for et stop for import og udledning af norsk oliespildevand ved RGS Nordic i Agersø Sund.

DSF afgav høringssvar til RGS Nordics miljøgodkendelse i november 2022, hvor vi bl.a. anfægtede brugen af blandingszone, problematiserede at man kategoriserede importen af norsk oliespildevand som nyttiggørelse og ikke bortskaffelse og dermed kunne tillade importen og behandlingen af spildevandet, samt opfordrede til at samle myndighedsansvaret i Miljøstyrelsen.

Derudover skrev DSF og flere grønne organisationer i fællesskab et brev til Slagelse Kommune med opfordring om at afvise miljøgodkendelsen af RGS Nordics behandling af norsk oliespildevand.

 Arbejdet er foreløbigt endt med et fremtidigt stop for importen, samt en fornyet behandling af den vejledning, der sætter rammerne for udledning af forurenet spildevand. 

 Danmarks Sportsfiskerforbund følger stadig sagen tæt mhp. at sikre, at der i fremtiden er langt mere skærpede krav og regler til udledning af spildevand mhp. at opnå god økologisk tilstand i vores kystvande.

 Læs mere om RGS-sagen her: https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/04/stor-sejr-for-havmiljoeet-stop-for-fremtidig-import-af-norsk-oliespildevand

 

 

Skarv

Vi har sammen med EAA sat skarv på den politiske dagsorden i EU. Vi har været arrangør for en temadag i EU-parlamentet, hvor fokus var på skarvens negative påvirkning på fiskebestandene.

 

Vi organiserede sammen med en række andre interessenter – blandt andet Havørred Fyn, Lystfisker Danmark og Dansk Lystfiskeri – i april 2023 en tre dage lang overvågning af 600.000 smolt, der blev udsat i vandløb over hele landet. Der var generelt stor opbakning til projektet, som gentages i 2024.

 

 

Løst og fast

Vi har været i de landsdækkende medier med et budskab om, at der bør kigges på at bruge stenrev til kystsikring i stedet for primært at fokusere på sandfodring. Stenrevene er vigtige levesteder for en lang række fiskearter, så flere stenrev vil være til gavn for fiskebestandene.

 

Vi har i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Århus Havn påklaget en række godkendelser fra Århus Kommune. Vi mener ikke, at der tages de nødvendige hensyn til havmiljøet. Kommunen ønsker blandt andet at deponere mange hundredetusinde m3 sediment fra havnen i Hjelm Dyb og syd for Århus.

 

Vi har siden 2018 sammen med småbådsklubberne arbejdet for en tunkvote til danske lystfiskere. Vi har halvårlige møder med Fiskeriministeriet, der i langt højere grad nu end for blot 3-4 år siden udviser god imødekommenhed. Udfordringen er den fastlåste fordeling af fisk mellem EU’s fiskerinationer, som blev fastlagt på et tidspunkt, hvor der ikke var tun i danske farvande. Men vi kæmper videre!

 

DSF har i øvrigt lavet en podcast om netop tunens fantastiske tilbagekomst og vores tunpolitik: https://www.sportsfiskeren.dk/podcast-knaek-og-braek Der er også lavet podcast om blandt andet havørredfiskeriet på kysten, som kan findes det samme sted.

 

DSF har også den 11/11 2023 medvirket i denne pod cast, der sætter fokus på det dårlige havmiljø: https://www.radio4.dk/program/fisk/

 

Vi har anbefalet, at der i myndighedsaftalen mellem DTU Aqua og Fiskeriministeriet afsættes ressourcer til at undersøge, hvilke laks der fanges i trollingfiskeriet. Og hvor stor dødeligheden er for de østersølaks, der genudsættes. EU-Kommissionen antager jo en dødelighed på 25 %, og denne meget høje dødelighed lægger de til grund for forvaltningen af trollingfiskeriet. Vi har også anbefalet, at mærkningsfiskeriet efter tun bliver en del af den faste aftale mellem staten og DTU Aqua. Det vil sikre mærkningsfiskeriet efter tun nogle år ud i fremtiden.

 

Vi har siden 2022 udarbejdet en række dynamiske positionspapirer om vores miljø- og fiskeripolitiske arbejde. De kan findes her: https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/positionspapirer

De handler blandt andet om muslinger, vores kyst- og havpolitik, klapning (deponering af sediment i havet) og kystbeskyttelse.

 

 

Hyggeaften på torsdag i Trollinghytten (Bills hytte i Tejn)

Husk at vi har klubaften på torsdag den 16. kl 19.00 i Bills Trolling hytte i Tejn. Som der står i aktivitetskalenderen, er det:  ‘Info siden sidst’, noget om tunfiskeri og grejbytte der er temaet. Kom og hør om laksefiskeriet lige nu og om tunfiskeri/mærkning som stadig er fantastisk i dansk farvand. Tag endelig noget grej med som du evt. har i overskud, som andre måske mangler og der er naturligvis også kaffe, kage, øl og vand som vi kan hygge os med.

Vi ses

BTK bestyrelse

PS: Som i kan se her i bloggen er laksen endelig igen i hugget rundt om Bornholm 😊

        

BH LAKS 2023/24

Så var der hug på paravanen. En grøn lille ismo.
Fin lille laks uden fedtfinne.
68 cm og 3 kg.
Nu venter vi på en til Lejf.
John Eriksen
Titro
Sendt fra min Galaxy

Ny Postmester

Siden 2007, da Bornholms Trollingklub blev startet, har der været 3 post-, blog- og webmastere: De første år var det Mikkel Stenbæk, som blev afløst af Simon Damkilde og i de sidste 15 år er jobbet blev varetaget af Poul Stadler. Nu kommer fjerde generation på pinden. Fra i dag overtager Søren Sjøberg funktionen. Adressen til Postmester Søren er indtil videre den samme: btk@bornholmstrollingklub.dk.


Mvh Postmestrene P & S

Så er BORNHOLMERLAKSEN 23/24 i gang.

Vejret drillede lidt i går, men alligevel var der trollingbåde ude både vest og sydøst for Bornholm. Der var mange stimefisk i begge områder og det så lovende ud på ekkoloddet, men der var ingen laks som bed på vores grejer. Til opvejning kom ca. 20 medlemmer, hvor vi hyggede i lakseklækkeriet, her havde Peter og Gert disket op med grillpølser og øl og vand. Tak for hjælpen. Alle var ved godt mod og vi tror på at laksene snart bider på vores grejer her i farvandet omkring Bornholm.  Dagens præmier fra Check Point Marine, som desværre ikke blev afsat, går til de tre første, godkendte fedfinneklippede laks, som meldes ind på bloggen, jf. tidligere udmelding. Så vi glæder os til at det forhåbentlig snart bliver laksevejr. I øvrigt var vandtemperaturen omkring 10 grader derude, så laksene er helt sikkert på vej.

 KNÆK og BRÆK

HUSK: Fiskedyst på lørdag

 Bornholmerlaksen starter lørdag den 28. oktober med fri start fra de bornholmske havne, men man er naturligvis meget velkommen til at sejle til Nexø, hvor opvejningen foregår.

På førstedagen i Bornholmerlaksen er der opvejning kl. 16.00 på lakseklækkeriet i Nexø og præmier/gavekort til de tre største fedtfinneklippede laks fra Checkpoint Marine. Efterfølgende er der grillpølser øl og vand til alle de fremmødte (alle klubmedlemmer er velkomne, også dem der ikke har fisket).

Det kører altså som en PP-dag (pølser og præmier), så man kan godt dyste med om præmierne, selv om man ikke er tilmeldt Bornholmerlaksen. 

Hvis præmierne ikke kan afsættes vil de tilgå de første tre fedtfinneklippede laks der kommer ind på bloggen. (1. laks 1. præmie anden laks 2. præmie 3. laks 3. præmie).  

Håber I alle vil være med igen her til Bornholmerlaksen 2023/2024 hvor det stadig er den lave pris kr. 300,- for at deltage.

Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .      

Mvh Bestyrelsen

 

Mvh Bestyrelsen

 

Laks om sommeren

 
Reglerne om laksefiskeri i Østersøen i 2024 har fået nogen til at spørge om vi godt må fange laks med fedtfinne i de 4 sommermåneder, jf. Artikel 9, punkt 3 – og ja det må vi godt, hvis man sejler langt nok nordpå til underområde 31. Se kortet. Mvh Poul
 

Så kom afgørelsen i dag, for laksefiskeriet 2024

Som I kan se i nedenstående og de vedhæftede filer, blev reglerne for laksefiskeriet i Østersøen nogenlunde de samme i 2024 som i 2023:

 

Artikel 9 Foranstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 22-31

1. Rekreativt fiskeri efter laks er forbudt i underafsnit 22-31. Enhver laks, der fanges utilsigtet, skal øjeblikkeligt genudsættes i havet.

2. Uanset stk. 1 er rekreativt fiskeri efter laks tilladt på følgende kumulative betingelser: a) Der må højst fanges og beholdes én fedtfinneklippet laks pr. rekreativ fisker pr. dag b) Rekreative fiskere ophører med at fiske efter laks resten af dagen efter fangsten af den første fedtfinneklippede laks c) Alle fisk af alle fiskearter, der beholdes, skal landes hele.

3. Desuden er rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 31, uanset stk. 1, tilladt fra den 1. maj til den 31. august i områder inden for fire sømil målt fra basislinjerne.

4. Denne artikel finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger, jf. artikel 19 og 20 i forordning (EU) nr. 1380/2013

 

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2023/10/24/baltic-sea-council-agrees-catch-limits-for-2024/

 

https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/agrifish/2023/10/23-24/

 

Jeg så også at der den 19. oktober er lavet nye regler for fiskerikontrollen som formentlig medfører at vi skal indrapportere fangster fremover.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20231013IPR07124/europa-parlamentet-godkender-nye-regler-for-eu-fiskerikontrol

 

Mvh

Anders

Form. for BTK

Det ser sort ud

 

På Rådsmøde i Luxemburg om 14 dage (den 23.-24. oktober) fastsættes kvoterne for fiskefangster i Østersøen endegyldigt og p.t. ser det sort ud for vores fiskeri efter laks og torsk, hvis kommissionens forslag vedtages.

For torskefiskeriets vedkommende forventes et totalt stop for rekreativt fiskeri, både hvad gælder den vestlige og østlige torskestamme, så kvoten reduceres altså fra én torsk/dag til nul. Midt i den ulykke kan man så glæde sig over, at vi dermed også slipper for polske pirkebåde med hang til voldsomt overfiskeri.

For laksefiskeriet i Østersøen opretholdes forbud mod fangst i hovedbassinet, men erhvervsfiskerne må dog fortsat lande laks (med og uden fedtfinne) som bifangst. I alt 53 967 styk, dansk andel 11 183 laks. Hvilke former for fiskeri, der giver anledning til så store bifangster forklares ikke?! Der foreslås også en reduktion i den nordlige del af Østersøen, idet fiskeriet ved Ålandsøerne ophører, så kun kystnært fiskeri efter laks i Den Botniske Bugt tillades.

 

Hvordan lystfiskernes laksefiskeri ender med at blive, er spændende, men  kommissionen antyder dog, at vi kan forvente status quo, så en enkelt laks uden fedtfinne må hjemtages?

Eller vil Rådet lytte til protester og tillade en laks/dag uanset fedtfinnestatus? Der er selvfølgelig også den mulighed, at Rådet følger ICES anbefaling om totalt stop for fiskeri efter laks i hovedbassinet. Vi venter spændt, men det ser sort ud!

 

Mvh Afgående postmester

Bornholmerlaksen 2023-2024

 

Kære medlemmer

Bornholmerlaksen starter lørdag den 28. oktober med fri start fra de bornholmske havne, men man er naturligvis meget velkommen til at sejle til Nexø, hvor opvejningen foregår.

På førstedagen i Bornholmerlaksen er der opvejning kl. 16.00 på lakseklækkeriet i Nexø og præmier/gavekort til de tre største fedtfinneklippede laks fra Checkpoint Marine. Efterfølgende er der grillpølser øl og vand til alle de fremmødte (alle klubmedlemmer er velkomne, også dem der ikke har fisket) Så det kører som en PP-dag (pølser og præmier) 😊 hvis præmierne ikke kan afsættes vil de tilgå de første tre fedtfinneklippede laks der kommer ind på bloggen. (1. laks 1. præmie anden laks 2. præmie 3. laks 3. præmie)

Bornholmerlaksen begynder under alle omstændigheder den 28. oktober 2023 og varer til 25. maj 2024. Bestyrelsen tilpasser reglerne (hvis de bliver ændret) efter de beslutninger der kommer angående laksefiskeriet i 2024.

Det skal bemærkes at vi desværre har mistet et par trofaste gode sponsorer til dette års Bornholmerlaksen da både Øens Marinecenter og Butik Maritim lukker deres butikker i 2024. Vi forsøger naturligvis at finde andre sponsorer.  

Håber i alle vil være med igen her til Bornholmerlaksen 2023/2024 hvor det stadig er den lave pris kr. 300,- for at deltage.

Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

Svømning er startet

🏊

Så er vi klar til Svømning 2023/2024

Gratis svømning i Gudhjem Svømmehal

Husk at du som medlem af Bornholms Trollingklub kan svømme gratis i Gudhjem Svømmehal hver mandag kl. 19-20, bortset fra:

Lukket i uge 42 (efterårsferie)

Lukket uge 52 juleferie

Lukket uge 1 i det nye år

Lukket uge 8 vinterferie

Lukket uge 14 (2. påskedag)

Sidste svømning mandag 22. april 2024

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bornholms Trollingklub

Laksefiskeri og proportionalitetsprincippet

 

I proportionalitetsprincippet ligger, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i rimeligt forhold til målet. Foranstaltningen skal også være egnet til at opnå det tilstræbte formål.

 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION har (i RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2022/109 for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande) vedtaget bevarelsesforanstaltninger for bl.a. vilde laksebestande.

 Foranstaltningerne har til formål at beskytte svage laksebestande i visse floder og går som bekendt ud på, at der i Østersøens hovedbassin med blandede bestande højst må hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning), og som der står i rådsforordningen, at rekreative fiskere bør ophøre med at fiske efter laks resten af dagen efter fangsten af den første fedtfinneklippede laks.

 Hvordan harmonerer forordningen med proportionalitetsprincippet?

 Står indgrebet i et rimeligt forhold til målet, og er det egnet til at fremme formålet – altså beskyttelse af den vilde laks?

Svaret er i begge tilfælde nej!

 

 

For det første er rekreativt fiskeri efter laks ikke bestandstruende og har aldrig været det, og som det kan ses i skemaet er det en blandet landhandel af elve, der har brug for ‘beskyttelse’, og flere af dem udmunder f.eks.  nord for den breddegrad, hvor man godt må fiske laks med fedtfinne. Det gælder bl.a. Vindelälven, Ljungan, Rickleån, Åbyälven, Kågeälven, Savarån og Lögdeälven og Öreälven som ligger i Västerbotten og nordligere.

 I ovenstående skema udmunder kun  Emån og Mörrumsån  syd for den linje ved Åland, hvor kun fedtfinneklippede laks må fanges og beholdes. Det mærkelige er, at ingen af de to har særlig behov for beskyttelse til havs. Mørrumsåen har det ok, og i Emån vil ‘man’ (Ulfsparre på EmsHerregård) helst ikke have laks til at fortrænge de eftertragtede store havørreder.

 Altså sårbare laksestammer mod nord i Bottenhavet hvor der som det ses i skemaet også fiskes på blandede bestande, men hvor man godt må opfiske laks med fedtfinne – mens der er restriktioner her sydpå? Paradoksalt!

 

Spørgsmål: Hvilke sårbare laksestammer i hvilke elve er der (udover Emån) her syd for restriktionslinjen ved Ålandsøerne?

 

For det andet beskyttes vildlaksene næppe særlig godt ved fangst og genudsætning, for det er jo sådan det foregår.

Andelen af vildlaks er langt større end andelen af fedtfinneklippede laks, forholdet er omkring 4/5:1, hvorfor lystfiskeren altså skal fighte, fange, afkroge og genudsætte flere vildlaks, inden han måske fanger en lovlig laks og stopper fiskeriet. Hvor mange af de vildlaks, som forordningen har til formål at beskytte, overlever behandlingen?

 Tillad, at man må fange én laks per dag uanset fedtfinnestatus, hvorefter fiskeriet skal stoppe helt.

 Yderligere forslag til overvejelse:

Knudefrit net og kroge uden modhager skal anvendes

Antal max stænger per båd

Kvote- og mærkningsordning som i Irland

 Mvh afgående postmester P

 

 

 

 

 

Aflysning

Grillen bliver ikke tændt, for sommerfesten den 15. er aflyst pga. alt for få og for sene tilmeldinger, meddeler chefkokken.

Spørgeskema

Kære Trollingfisker.

 

Trollingfiskeri efter laks i Østersøen er en populær fritidsaktivitet for mange lystfiskere og har samtidig økonomisk betydning. For at beskytte svage laksebestande i den sydlige Østersø, besluttede EU’s Ministerråd i 2022 at begrænse lystfiskeriet efter laks, sådan at det udelukkende er fisk uden fedtfinne (laks der er udsatte), som må hjemtages. Samtidig blev der indført en fangstbegrænsning på en laks pr. dag pr. lystfisker.

 

Denne nye regel har formodentlig påvirket trollingfiskeriet. I den forbindelse har forskere fra SDU og DTU Aqua iværksat en spørgeundersøgelse for at få en bedre forståelse af hvordan trollingfiskerne i Østersøen har taget imod disse nye regler, og samtidig blive klogere på hvilke fiskeoplevelser og hvilke regler trollingfiskerne foretrækker.

 

For at undersøgelsen bliver retvisende er det vigtig, at så mange som mulig udfylder spørgeskemaet. Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber og Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op omkring undersøgelsen. Begge organisationer har fået mulighed for at give input til undersøgelsen. Ved at deltage i undersøgelsen bidrager du til at sikre en bedre forståelse af trollingfiskeriet efter laks og de udfordringer, som trollingfiskeriet står overfor. Det er vigtig viden som input til den fremtidige forvaltning af Østersølaksen.

 

Du finder spørgeskemaet her

 

 

 

https://ww3.unipark.de/uc/bronnmann_University_of_Southern/146b/

 

Så må jeg jo starte med at ryge igen…

Årets sommermakreltur gik til ud for Lillefyr på Hammeren. Det blev til 40 makreller og en hornfisk på et par timer, så der er nu filetter i fryseren – og så må jeg jo starte med at ryge igen….(-:
Søren og besætbing på Baron
Sendt fra min Galaxy

Sommerfest

Hej venner

 

I år ligger sommerfesten den 15. juli.

 

Vi mødes i Trollinghytten kl. 13, hvor der er drikkevarer ad libitum og god mad. Menuen afhænger af vejret de næste godt 14 dage, for grillen tændes naturligvis ikke, hvis der fortsat er forbud mod den slags. Hvis det skulle forholde sig sådan til den tid, bestilles mad udefra, siger chefkokken.

 

 

Egenbetaling er 50 kr./person.

 

 

Tilmelding til Teddy på tlf. 23 74 40 12 senest den 9. juli!

 

 

Ål og sommer i Wales

Kære medlemmer..
Hermed lidt stemning fra Wales, hvor Baronens besætning lige har været på fisketur.
Vi havde tre dages fiskeri fra båd, og var stillet i udsigt, at kunne fange congerål, hajer og rokker. Det lykkedes til fulde, og vi fangede ål på over 10 kg og hajer på over 20 kg.
Derudover nød vi gode lokale restauranter med fish & chips, indisk curry som altsammen blev skyllet ned med pints af forskellig slags.
God sommer til alle..
Søren + besætning….
Sendt fra min Galaxy

Afslutning Bornholmerlaksen


Præmier og vindere/ Bornholmerlaksen 2023

1

Jens Ipsen

12,24 kg

Garmin 1223 xsv multiapperat

Check Point Marine

2

Jôgvan Frederiksen

11,04  –

Tøm butikken – 10.000 kr.

Butik Maritim

3

Lejf Pedersen

10,30 –

Lowrance VHF /Gavekort 500 kr.

Palby Marine/Check Point

Lodtrækning tilmeldte fisk:

Lejf Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Jôgvan Frederiksen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Steen Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Majlis Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Lasse Nielsen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Poul Stadler

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Jens Ipsen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

John Eriksen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Peter Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Per Sjøstrøm

5 kg skalrejer

Ocean Prawns

Kim Nielsen

Blink for 1000 kr.

Jagt&Fiskerimagasinet

 Lodtrækning deltagere.

Bill Hansen

Motorolie

Brdr. Madsen Motor

Jens Ipsen

Motorolie

Brdr. Madsen Motor

Poul Stadler

5 kg skalrejer

Ocean Prawns

Per Sjøstrøm

5 kg skalrejer

Ocean Prawns

Peter Pedersen

Fiskekortet Digitalt/Bornholm

Marine Xperten, Frederikshavn

Jogvan Frederiksen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

 Tak til deltagerne og stor tak til vores sponsorer!

Lod 17 – Blog

Så var der laks. 8.6 kg 92 cm Davids. På riggen. Den 18 maj. Uden fedtfinnne. Sindssyg regel. Af fantasi biologer som mener de ved bedre end fiskere . elendige politikere der ikke aner hvad der foregår i naturen. Det gælder både på land og på vand 😅🎣👍. Kim Christiansen.?

Lod 16 – Bornholmerlaksen

Hej med jer.

Endelig kom der er flidspræmie i form af en fedtfinne klippet laks til mig.
Turen gik til svanekehjørnet og nordover kl  04.20 i morges og kl. 08 30 gik den nederste på riggen i 100 fod med en af anders de gode stive.
Tog et par gode udløb men mistede hurtigt pusten og fulgte pænt med ind og direkte i nettet.
90 cm og 7,68 kg blev resultatet.
Fedtfinnekontrolleret af Lejf og John.
Dejlig dag på havet.
Mvh
Peter "charvil"

Afslutning Bornholmerlaksen

Laks med fedtfinne deltager heller ikke i år, men der er pølser mm.

 

På lørdag den 20. maj skal præmierne fordeles i medlemmernes årlige, interne laksedyst, Bornholmerlaksen.

Det sker i Trollinghytten i Sandkås, hvor der kl. 16 tilbydes pølser og øl/vand til medlemmer af Bornholms Trollingklub. Bagefter er der præmieuddeling til de tre heldige vindere, og til de øvrige deltagere, der mod alle odds har fanget en fedtfinnefri laks. Er der præmier tilovers, trækkes der lod mellem alle, der har betalt til Bornholmerlaksen.

 

På grund af indkøb af den nødvendige mængde pølser og drikkevarer skal man tilmelde sig til kassereren på mail: kas@bornholmstrollingklub.dk senest torsdag den 18. maj!

 

Mvh Bestyrelsen

Lod 15 – Fisk til blog

Hej. Så lykkes det endeligt og få en laks uden dut. Lørdag den 13 maj gik turen ud mod stenhullet. Der var dog dødt på vej hjem mellem Davids. Og nvp huggede denne fisk. Taget på på en stiv i 110 fod vægt. 7,92 Længde 89 cm.

Bernt Koefoed

Lod 14 -BH Laks d. 14/5 2023

Hej til alle, 

Vi tog en tur til Svaneke Hjørnet til morgen

Det gav mig endelig en  blogfisk

Denne tog kl 06.00 imorges i 80 fod på

En Breakpoint, Den var helt ustyrlig og viklede

Sig selv ind i linien, efter at have sprunget flere gange,

Men ind og ombord kom den.

Vægt ; 6,58 kg / Længde : 89 cm

 Fedtfinne kontrolleret af Steen Pedersen i Nexø Havn.

 Fortsat knæk og bræk og vi prøver nok endnu engang om vi

kan slå Jens af pinden…..

 John Eriksen

Titro

 

 

Lod 13 – Blogfisk 4. maj 2023

Hej Bloggen,

Så var der en god fisk til Lærken uden finne!
En fantastisk fight hvor den var ude på mere end 1000 fod. Efter en times fight lå den på dørken.
Troede først den var på den gode side af 15 kg på grund af den fantastiske kondition, men ikke helt.
Huggede 1,5 mil øst fra Svaneke i 90 fod på en Apex med dodger.

Længde: 95cm
Vægt: 12,240 kg

Kontrolvejet af Leif.

Med venlig hilsen
Jens Ipsen

Lod 12 – Langt mellem snapsene

Efter et par dages sejlads med TV2 Bornholms fotograf og journalister til TMB rundt til heldige deltagere i konkurrencen fik man jo helt lyst til selv at prøve at fange en laks uden fedtfinne – og det lykkedes så i dag. Dagens fangst beviste også, at øjemålet er helt til rotterne, fordi det er så lang tid siden, at man har kunnet hive en laks op af vandet og veje den. Jeg meddelte i hvert fald et par fiskekammerater, at min laks vejede mellem 5 og 6 kilo, men det gjorde den bare ikke.. Men ellers var det da ok at få en fisk med hjem, når der nu er så langt mellem dem. Og lyden fra Daiwa-hjulet var der heller ikke noget i vejen med!

Fisken blev fremvist på Kampeløkke Havn til bl.a. tidligere BTK-medlem Søren Nielsen: 4,2 kg og 75 cm.

Mvh  Langsomt afgående Postmester P

 

 

 

 

Lod 11- Endelig laks på Gavlbænken

Efter mange 0 ture og få ture med laks med fedtfinne, lykkedes der endelig at sejle ind i en laks uden fedtfinne. Den stoppede først da den var 600 fod ude efter er vildt udløb, men heldigvis kunne jeg få den pumpet hen til båden. Den var ikke så stor som jeg troede, men kunne også se at en sæl havde været med i fighten. Laksen vejede 7,4 kg og var 80 cm lang. En lille tyksak med maven fuld af hundestejler. Den tog klubblinket på en sideplaner. Og endelig laks på Gavlbænken, som ellers har været helt tom for laks i år.

Knæk og bræk

Anders

Lod 10

Hej, ikke nemt fiskeri iår. Men det lykkedes at fange denne finneklippede laks på 6,38kg/85cm under dette års tmb(fredag d. 28/4).

Fisken huggede på en Nilsmaster fisket på sideplaner, ved silderyggen/torskerenden. 
Mvh Lasse Nielsen