Som I kan se i nedenstående og de vedhæftede filer, blev reglerne for laksefiskeriet i Østersøen nogenlunde de samme i 2024 som i 2023:

 

Artikel 9 Foranstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 22-31

1. Rekreativt fiskeri efter laks er forbudt i underafsnit 22-31. Enhver laks, der fanges utilsigtet, skal øjeblikkeligt genudsættes i havet.

2. Uanset stk. 1 er rekreativt fiskeri efter laks tilladt på følgende kumulative betingelser: a) Der må højst fanges og beholdes én fedtfinneklippet laks pr. rekreativ fisker pr. dag b) Rekreative fiskere ophører med at fiske efter laks resten af dagen efter fangsten af den første fedtfinneklippede laks c) Alle fisk af alle fiskearter, der beholdes, skal landes hele.

3. Desuden er rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 31, uanset stk. 1, tilladt fra den 1. maj til den 31. august i områder inden for fire sømil målt fra basislinjerne.

4. Denne artikel finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger, jf. artikel 19 og 20 i forordning (EU) nr. 1380/2013

 

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2023/10/24/baltic-sea-council-agrees-catch-limits-for-2024/

 

https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/agrifish/2023/10/23-24/

 

Jeg så også at der den 19. oktober er lavet nye regler for fiskerikontrollen som formentlig medfører at vi skal indrapportere fangster fremover.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20231013IPR07124/europa-parlamentet-godkender-nye-regler-for-eu-fiskerikontrol

 

Mvh

Anders

Form. for BTK