Udvalgte indsatser i 2023

 

Med stor sandsynlighed ikke flere forbud mod at fiske fra båd i nye strengt beskyttede områder

DSF har fået overbevist Fiskeriministeriet om, at lystfiskeri fra båd skal kunne dyrkes i de nye strengt beskyttede områder, som er i høring med deadline den 20. december 2023. Der lægges op til, at der i de ny- udpegede, strengt beskyttede havstrategiområder skal kunne lystfiskes fra stranden og fra båd med to stænger per mand – dog max 4 stænger per båd. Forslaget gælder i alle de nye strengt beskyttede områder – hvoraf nogle ligger i Lillebælt, Øresund og øst for Bornholm. Det indtil videre gode resultat skyldes et tæt og konstruktivt samarbejde mellem småbådsklubberne og DSF.

DSF afgiver sammen med småbådsklubberne høringssvar den 20. december i sagen.

Læs udkastet her:  Udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder.pdf (windows.net)

 

 

Baltisk laks – vi kæmper videre!

DSF har i hele 2023 gennem den europæiske paraplyorganisation European Anglers Alliance lobbyeret i Bruxelles med henblik på en mere fair forvaltning af laks i Østersøen. EAA har udarbejdet et positionspapir om laks i Østersøen, der kan læses her: https://www.eaa-europe.org/positions/baltic-salmon-2023.html

Det vigtigste budskab i papiret er, at lystfiskerne skal kunne hjemtage en laks per dag med eller uden fedtfinne

DSF har sammen med småbådsklubberne gjort fiskeriminister Jakob Jensen opmærksom på den urimelige og uhensigtsmæssige forvaltning af trollingfiskeriet i Østersøen. Han kvitterede i sensommeren for henvendelsen med et svar om, at han vil arbejde for en mere fair regulering.

Magasinet Sportsfiskeren har bragt en længere artikel om laksen i Østersøen. Artiklen beskriver blandt andet udviklingen i laksebestandene og sætter fokus på den åbenlyst dysfunktionelle regulering af trollingfiskeriet efter laks.

DSF har sammen med småbådsklubberne afgiverthøringssvar om fiskeriet efter laks i Østersøen. I høringssvaret argumenterer vi for, at det skal være muligt at hjemtage en laks per dag med eller uden fedtfinne. Desværre gav vores gode argumenter eller det øvrige arbejde ikke anledning til ændringer i udkastet, så reglerne fra 2023 fortsætter også i 2024.

 

 

Havmiljø og trawl

DSF har i 2023 skrevet til Fiskerikommissionen med et ønske om, at der vil blive indført forbud mod alle bundskrabende redskaber i den danske del af Østersøen. Ønsket imødekommes sandsynligvis delvist ved udpegningen og forvaltningen af de nye beskyttede og strengt beskyttede havstrategiområder. Men DSF mener, at det er for lidt og vil derfor fastholde presset.

DSF har i 2023 lavet en kampagne – Havet Lider – hvor fokus har været at dokumentere mængden af planktonlager, fedtemøg og de generelt dårlige miljøforhold i det danske havmiljø. Kampagnen er blevet godt modtaget og har for alvor været med til at sætte iltsvind og manglen på fisk på både mediernes og politikernes dagsorden. Se kampagnen her: https://www.sportsfiskeren.dk/havetlider

DSF har sendt et 10-punktplan til landets miljøordførere og miljøministeren med 10 konkrete indsatser der skal genskabe et sundt og robust havmiljø. De 10 bud løser ikke kun udfordringer med havmiljøet, men bidrager desuden positivt til andre natur- og biodiversitetsmålsætninger og matcher dermed blandt andet EU’s Naturgenopretningsforordning, EU’s Biodiversitetsstrategi og Vandrammedirektivet. Forslaget blev omtalt i blandt andet Altinget i november og blev godt modtaget af flere politikere.

 

DSF har i 2023 sammen med flere hundrede frivillige kysthjælpere udplantet cirka 22.000 ålegræs-skud, etableret flere mindre stenrev og forbereder sig desuden på at lave muslingebanker i kystnære områder i 2024. Vi ved godt, at initiativerne ikke redder havmiljøet, men lokalt kan projekterne være med til at forbedre havmiljøet, og – og det er mindst lige så vigtigt – så har de været med til at sætte havmiljøet på dagsordenen 2023.

 

DSF har sammen med andre grønne NGO’ere påklager den danske vandmiljøindsats til EU-Kommissionen. Vi mener, at den danske stat ikke har levet op til sine forpligtelser med at genskabe et godt havmiljø.

 

DSF sidder med i de fire kystvandråd – Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Limfjorden og Odense Fjord – hvis formål er at pege på løsninger, som kan bringe det sunde havmiljø tilbage igen. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper fortsat for at få begrænset og/eller stoppet det forurenende opdræt af fisk i åbne bure langs de danske kyster. Vi holder derfor tæt øje med de mange placerings- og miljøtilladelser, der netop nu er ved at behandlet for mange af de danske havbrug. Vi har bl.a. påklaget fem nye placeringstilladelser for havbrug i Smålandsfarvandet (https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/08/sportsfiskerforbundet-klager-over-fem-fornyede-tilladelser-til-havbrug) samt planen om at samle 5 havbrug til ét stort i As Vig (https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/08/dsf-nej-til-5-havbrug-i-as-vig).

 

 

Stop for import og udledning af norsk oliespildevand ved RGS Nordic

I slutningen af 2022 og starten af 2023 kæmpede Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med en række andre grønne organisationer for et stop for import og udledning af norsk oliespildevand ved RGS Nordic i Agersø Sund.

DSF afgav høringssvar til RGS Nordics miljøgodkendelse i november 2022, hvor vi bl.a. anfægtede brugen af blandingszone, problematiserede at man kategoriserede importen af norsk oliespildevand som nyttiggørelse og ikke bortskaffelse og dermed kunne tillade importen og behandlingen af spildevandet, samt opfordrede til at samle myndighedsansvaret i Miljøstyrelsen.

Derudover skrev DSF og flere grønne organisationer i fællesskab et brev til Slagelse Kommune med opfordring om at afvise miljøgodkendelsen af RGS Nordics behandling af norsk oliespildevand.

 Arbejdet er foreløbigt endt med et fremtidigt stop for importen, samt en fornyet behandling af den vejledning, der sætter rammerne for udledning af forurenet spildevand. 

 Danmarks Sportsfiskerforbund følger stadig sagen tæt mhp. at sikre, at der i fremtiden er langt mere skærpede krav og regler til udledning af spildevand mhp. at opnå god økologisk tilstand i vores kystvande.

 Læs mere om RGS-sagen her: https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/04/stor-sejr-for-havmiljoeet-stop-for-fremtidig-import-af-norsk-oliespildevand

 

 

Skarv

Vi har sammen med EAA sat skarv på den politiske dagsorden i EU. Vi har været arrangør for en temadag i EU-parlamentet, hvor fokus var på skarvens negative påvirkning på fiskebestandene.

 

Vi organiserede sammen med en række andre interessenter – blandt andet Havørred Fyn, Lystfisker Danmark og Dansk Lystfiskeri – i april 2023 en tre dage lang overvågning af 600.000 smolt, der blev udsat i vandløb over hele landet. Der var generelt stor opbakning til projektet, som gentages i 2024.

 

 

Løst og fast

Vi har været i de landsdækkende medier med et budskab om, at der bør kigges på at bruge stenrev til kystsikring i stedet for primært at fokusere på sandfodring. Stenrevene er vigtige levesteder for en lang række fiskearter, så flere stenrev vil være til gavn for fiskebestandene.

 

Vi har i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Århus Havn påklaget en række godkendelser fra Århus Kommune. Vi mener ikke, at der tages de nødvendige hensyn til havmiljøet. Kommunen ønsker blandt andet at deponere mange hundredetusinde m3 sediment fra havnen i Hjelm Dyb og syd for Århus.

 

Vi har siden 2018 sammen med småbådsklubberne arbejdet for en tunkvote til danske lystfiskere. Vi har halvårlige møder med Fiskeriministeriet, der i langt højere grad nu end for blot 3-4 år siden udviser god imødekommenhed. Udfordringen er den fastlåste fordeling af fisk mellem EU’s fiskerinationer, som blev fastlagt på et tidspunkt, hvor der ikke var tun i danske farvande. Men vi kæmper videre!

 

DSF har i øvrigt lavet en podcast om netop tunens fantastiske tilbagekomst og vores tunpolitik: https://www.sportsfiskeren.dk/podcast-knaek-og-braek Der er også lavet podcast om blandt andet havørredfiskeriet på kysten, som kan findes det samme sted.

 

DSF har også den 11/11 2023 medvirket i denne pod cast, der sætter fokus på det dårlige havmiljø: https://www.radio4.dk/program/fisk/

 

Vi har anbefalet, at der i myndighedsaftalen mellem DTU Aqua og Fiskeriministeriet afsættes ressourcer til at undersøge, hvilke laks der fanges i trollingfiskeriet. Og hvor stor dødeligheden er for de østersølaks, der genudsættes. EU-Kommissionen antager jo en dødelighed på 25 %, og denne meget høje dødelighed lægger de til grund for forvaltningen af trollingfiskeriet. Vi har også anbefalet, at mærkningsfiskeriet efter tun bliver en del af den faste aftale mellem staten og DTU Aqua. Det vil sikre mærkningsfiskeriet efter tun nogle år ud i fremtiden.

 

Vi har siden 2022 udarbejdet en række dynamiske positionspapirer om vores miljø- og fiskeripolitiske arbejde. De kan findes her: https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/positionspapirer

De handler blandt andet om muslinger, vores kyst- og havpolitik, klapning (deponering af sediment i havet) og kystbeskyttelse.