Referat, bestyrelsesmøde 24. november 2010. Bornholms Trollingklub.

 

Deltagere:

Formand :                                   Anders Schou Jensen (ASJ)

Næstformand:                           Mikkel Stenbæk (MS)(afbud)

Kasserer:                                     Per Sjøstrøm (PS) (afbud)

Best medl.:                                 Lejf K. Pedersen (LKP)

Best medl.:                                 Tim Sommer (TS)(afbud)

Best suppl.:                                 Flemming Snowman (FS) (afbud permanent)

Best suppl.:                                 Mads Ørum (MØ)

Best suppl.:                                 Simon Christensen (SC)

 

Dagsordenen

1.        Orientering

2.        Opfølgning på aktioner fra sidste referat

3.        Hvor skal vores aktivitets niveau ligge i fremtiden, herunder fordeling af opgaver i bestyrelsen.

4.        Bestyrelsens sammensætning nu og efter generalforsamlingen.

5.        Eventuelt.

6.        Næste møde.

 

Ad 1:

Kommer i nedenstående punkter.

 

Ad 2:

Da der i forbindelse med sidste klubaften var opfordring fra medlemmerne til klubben om at bruger flere penge på medlemmerne, vil vi som opfølgning bl.a. på diverse konkurrencer udvide præmiernes omfang (f.eks. 3 præmier, hvis der er mange tilmeldinger) og ved klubarrangementer betale en større del af udgifterne, som f.eks. at betale spisning i forbindelse med svømmehalsarrangementet, hele udgiften i forbindelse med generalforsamlingen m.m.

Bestyrelsen vil også overveje kontingentets størrelse inden generalforsamlingen.

Vedr. julearrangementet i Bills hytte 8. december er TS tovholder (æbleskiver, gløg m.m.) Affyring af nødraketter, som vi havde planer om som øvelse, er desværre ikke muligt.

Vedr. arrangement i svømmehallen lørdag den 22. januar er SD tovholder, MS vil være neddykket i bassinet, som en ekstra sikkerhed for deltagerne ved flådevendinger m.m.

Blok fiske konkurrencen, hvor SC er tovholder, er nu godt i gang og der begynder at komme mange indlæg, hvilket er med til at vi vil øge præmiemængden.

Ad 3:

Bestyrelsen blev enig om at aktivitetsniveauet indtil generalforsamlingen (sidst i marts) foreløbig er en månedlig klubaften, en månedlig spontantur. Bestyrelsen vil forsøge at få nye kræfter med i bestyrelsen til generalforsamlingen som kan generere nye aktiviteter, vi skal alle forsøge at finde personer der er interesserede. Det er bestyrelsens mål at opgavefordelingen i bestyrelsen fremover fordeles, så alle har en aktiv rolle i forbindelse med arrangementer/konkurrencer m.m.

 

Ad 4:

FS har meddelt at han ikke ønsker at deltage til bestyrelsesmøderne, MS har bebudet at han pga. andre aktiviteter (motorcross med sin søn) ønsker at træde ud af bestyrelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder hen imod, at SC overtager Mikkels rolle, både som næstformand og som webmaster.

PS har også meddelt at han pga. arbejde har svært ved at varetage sin kasserer rolle.  Bill har tilbudt at hjælpe med klubbens kasserer opgaverne, hvilket bestyrelsen er meget taknemlige for og vil forsøge at få stemt ham ind i bestyrelsen til generalforsamlingen, hvis han ønsker dette. Klub-PC skal snarest overgå til SC.

Derudover leder vi med lys og lygte efter nye aktive bestyrelsesmedlemmer for at få mere drive i bestyrelsen.   

      

Ad 5:

Der har været forespørgsel om Bornholms trollingsklubs involveres i Påsketræffet, hvilket blev diskuteret og umiddelbar forkastet.

Dansk småbådsklubs blad blev bragt på bane da en del medlemmer ikke har modtaget bladet, vi forsøger at undersøge hvor det går galt og igen overveje om klubben skal fortsætte med ordningen.

 

Ad 6:

Næste møde tirsdag 11. januar 2011 november kl. 19.00. sted senere.

 

Mvh Anders